C&I Toepassingen (Civiel & Infrastructuur)

Om de verschillende 'vakgebieden' te bepalen waarin het uitgebreide Dyka productengamma kan ingezet worden, zijn er een aantal toepassingsgebieden gedefinieerd. Hiervoor zijn er deel-assortimenten samengesteld die het overzicht en de toepassing in de praktijk vereenvoudigen.
Het toepassingsgebied C&I (Civiel & Infrastructuur) omvat:

Buitenriolering

B&I Toepassing - Buitenriolering

Bij rioleringsystemen is niet alleen de keuze van de grondstof (PVC/PE/PP) van belang, maar ook het vastleggen van de eisen, waaraan een rioleringsysteem dient te voldoen. Hierbij dient rekening te worden gehouden met volgende factoren:
● sterktereeks van de buis i.v.m. installatiediepte en fundering
● gewicht van de buis en al dan niet funderen
● flexibiliteit van het systeem
● verbindingstechniek
● uitvoeringsmethodiek
● duurzaamheid en betrouwbaarheid

Drukriolering

C&I Toepassing - PE drukriolering

Drukleidingen kunnen worden samengesteld uit buizen welke op verschillende manieren zijn vervaardigd en uit verschillende grondstoffen (PVC / PE) zijn samengesteld. Niet alleen de buizen zijn belangrijk, maar ook de wijze waarop en waarmee onderlinge verbindingen tot stand worden gebracht.
Simpele aanleg van buizen, met behulp van goede verbindingstechnieken, helpen mee de kosten van uitvoering tot een minimum te beperken. Hoe eenvoudiger de montage des te minder de kans op defecten.

Gas

C&I Toepassing - PE gasleiding

De HDPE Dyka gasbuizen zijn enkel geschikt voor de ondergrondse toepassingen volgens de norm NBN EN 1555. Zij mogen uitsluitend worden toegepast voor het transport van aardgas. Het aan elkaar lassen van buizen en hulpstukken moet gebeuren door gecertificeerde lassers met gekeurde apparatuur.

Drinkwater

C&I Toepassing - PE drinkwater

In België worden HDPE drinkwaterleidingen gebruikt voor het transport van drinkbaar water in de hoofdleidingen. De LDPE variante is inzetbaar bij huisaansluitingen. De PE buizen en hulpstukken voldoen aan het Benor keurmerk overeenkomstig de norm NBN EN 12201.
Bij PVC drinkwaterpersleidingen eisen de hulpstukken speciale aandacht. Afhankelijk van de omgevingsfactoren moet er geopteerd worden voor trekvaste verbindingen (in de ondergrond) of lijmverbindingen (bij montage in opbouw).
De PVC buizen en hulpstukken voldoen aan het Benor keurmerk overeenkomstig de norm NBN EN 1452.

Telecom

C&I Toepassing - PE telecom

De glasvezelkabel kan met zijn beschermende mantel in principe zo de grond in maar meestal wordt er gekozen om eerst een beschermbuis in te graven. De glasvezelkabel wordt dan pas later ingebracht door middel van perslucht, die door de lege HDPE beschermbuis wordt geblazen.
Deze HDPE kabelbeschermbuis kan geleverd worden in diverse uitvoeringsmogelijkheden: kleur, localisatiesysteem, markeringstrips en lengtes zijn door de klant te bepalen. De hulpstukken omvatten koppelingen, connectiekits, bochtelementen enz…

Gestuurde boringen

C&I Toepassing - PE gestuurde boring

Horizontaal gestuurde boringen vormen een recent boorsysteem dat de laatste 10 jaar een enorme vooruitgang geboekt heeft. Speciaal aan dit boorsysteem is dat de boringen vanaf het maaiveld kunnen starten. Gestuurde boringen worden toegepast bij de aanleg van waterleidingen, telecommunicatiekabels en elektriciteitskabels in moeilijke omstandigheden. Hierbij zijn geen bouwkuipen en grondwaterstandverlagingen nodig.
Om dit principe toe te laten, beschikt Dyka over HDPE mantelbuizen voor boringen en ze zijn beschikbaar in verscheidene SDR sterkteklasses.

Straatriolering

C&I Toepassing - Gescheiden rioolstelsel

Op het vlak van gemeentelijk rioleringsbeleid is er onder impuls van de Vlaamse overheid de laatste tijd heel wat veranderd. De gemeenten en steden zijn druk bezig geweest met het uitwerken van een nieuw gemeentelijk reglement inzake huisaansluitingen en afkoppelen van regen- en afvalwater. Bij nieuwe rioleringsprojecten wordt er steeds een gescheiden straatriolering aangelegd (aparte regenwaterriolering of baangrachten). Dyka heeft zich toegelegd op de assortimenten (sterkteklasses) van het gescheiden rioleringsysteem en de bijbehorende hulpstukken zoals overgangstukken, aansluitstukken voor andere materialen dan kunststof, flexibele zettingsmoffen,…

Integraal Waterbeheer

C&I Toepassing - Integraal Waterbeheer

Steeds meer groeit het besef dat er duurzaam met water moet omgegaan worden. In het kader van integraal waterbeheer wordt de nadruk zoveel mogelijk gelegd op het gebruik van alternatieve waterbronnen zoals regenwater, ondiep grondwater, oppervlaktewater of (gezuiverd) afvalwater en dit aangevuld met water met drinkwaterkwaliteit. Welk water voor welke toepassing kan gebruikt worden, zal afhangen van de specifieke situatie van het bedrijf bv. of er al dan niet voldoende ondiep grondwater aanwezig is, of er mogelijkheden voor opvang van hemelwater zijn,…
Voor meer informatie en voorbeeldprojecten van Integraal Waterbeheer kan u zich wenden tot de studiedienst van Dyka.

Lijnafwatering

C&I Toepassing - Lijnafwatering

Door gebruik te maken van lijnafwateringsgoten wordt een afschot vervaardigd waardoor weinig hellende vlakken ontstaan. Hierdoor worden hinderlijke plassen voorkomen. Het rioleringswerk wordt vereenvoudigd door minder graafwerk. De afwatering gaat sneller dan bij puntafwatering door het grotere oppervlak van de roosters. Naast de zelfreinigende eigenschappen van een lijnafwateringssysteem wordt het meeste vuil opgevangen door zandvangers, waardoor er geen vuil in de leidingen van de riolering terecht komt. Tot slot kan een lijnafwateringssysteem eenvoudig worden geplaatst en is het esthetisch aantrekkelijk.